mijnTafel: De beste plek om je spullen online & offline te (ver)kopen Reserveer

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Datum van laatste herziening: 6 mei 2017

Deze Gebruiksvoorwaarden ( “Voorwaarden” ) en de documenten waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website op het adres http://www.mijntafel.webshop.nl en/of mobiele toepassingen onder de naam mijnTafel, beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten (elk bekend als de "Site" ). Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u zich te onthouden van toegang tot of het bekijken van de Site.

Deze Site wordt beheerd door MTFF B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend aan De Molen 15, 3994 DA te Houten, Nederland, en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59991577 (gebruikmakende van naam ‘’mijnTafel’’), een onderneming van de mijnTafel-groep ( "wij" "onze" "mijnTafel" ). Ons BTW-nummer is NL853722535B01.

1. ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden verwijzen naar en bevatten de volgende aanvullende Voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site:
1. Ons Privacy Policy, waarin de voorwaarden worden uiteengezet volgens welke wij persoonlijke gegevens verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door het gebruik van deze Site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
2. Ons Cookiebeleid waarin informatie over de cookies op onze Site wordt uiteengezet.
3. Onze Regels en Forumregels die van toepassing zijn op uw interacties met deze Site, met inbegrip van wat u op de Site kunt aanbieden, alle content waarvoor wij u toestemming kunnen geven om te uploaden en alle contacten die u met andere gebruikers van deze Site zou kunnen hebben.

2. DIENSTEN
1. Wij bieden een online voorziening waarmee individuen artikelen kunnen kopen, verkopen, en met mijnTafel kan communiceren in privé (de "Diensten").
2. U verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in verband met uw gebruik van de diensten.

3. ONZE FUNCTIE
1. Onze Site is een online plaats voor individuen om artikelen te kopen en verkopen, weg te geven aan of met andere individuen. Wij zijn geen partij bij een transactie tussen een koper en een verkoper of twee individuen die weggave overeenkomen, afgezien van de diensten die wij aanbieden om de transacties mogelijk te maken. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks tussen de koper en de verkoper gesloten. Wij zijn geen partij bij de verkoopovereenkomst en dragen daarvoor geen aansprakelijkheid. Wij kopen en verkopen niet en zijn niet voornemens om de artikelen die worden weergegeven op onze Site te kopen, te verkopen of weg te geven.
2. Wij doen geen onderzoek noch bieden wij garanties met betrekking tot de artikelen die op onze Site worden aangeboden of de partijen waarmee u handelt op de Site. Wij hebben geen verplichting om deel te nemen in een geschil tussen kopers en verkopers of partijen bij een ruil of weggave. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om de partijen met wie u handelt te onderzoeken.

4. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
1. Om de Diensten te gebruiken, dient u zich bij ons te registreren door het inschrijvingsformulier in te vullen na op "Registreren" te klikken of door u te registreren met behulp van een aanvaardbare dienst van een derde.
2. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18, dient een ouder of voogd (die 18 jaar of ouder is) te registreren om de Diensten namens u te gebruiken. Uw ouder of voogd zal te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het toezicht op uw gebruik van de Diensten en het naleven door u van deze Voorwaarden. mijnTafel is gerechtigd om uw ouder of voogd volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te houden voor elke door u gemaakte overtreding van deze Voorwaarden.
3. Zakelijke verkopers zijn niet gerechtigd om gebruik te maken van de Diensten. Wanneer zakelijke verkopers transacties aangaan met consumenten zijn zij onderworpen aan uitgebreidere wettelijke eisen dan niet-zakelijke verkopers. Door het gebruik van de Diensten garandeert u dat u geen zakelijke verkoper bent.
4. U verbindt zich ertoe om alle informatie over u op de Site up-to-date te houden.
5. U garandeert dat alle informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is.

5. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD
1. Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord, of ander soort informatie kiest of krijgt aangeboden als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. U dient deze niet vrij te geven aan derden en u dient ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt uit uw account.
2. U dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via het contactformulier indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, of dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere beveiligingsinbreuk.
3. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons toegewezen, op enig moment buiten werking te stellen indien wij reden hebben om te vermoeden dat er sprake is geweest van een beveiligingsinbreuk of dat wij redelijkerwijs kunnen stellen dat u in verzuim bent gebleven bij het naleven van deze Voorwaarden.

6. CONTENT DIE U AANBIEDT, FEEDBACK EN PRIVÉ-BERICHTEN
1. Alle content die u aan ons aanbiedt of enig contact dat u met andere gebruikers heeft, hetzij privé dan wel publiekelijk, dient te voldoen aan onze Regels .
2. U garandeert dat alle dergelijke content of contact in overeenstemming is met de Regels en u zult jegens ons aansprakelijk zijn en ons vrijwaren van elke schending van deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van deze garantie.
3. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens enige derde voor de inhoud of juistheid van enige content die door u of enige andere gebruiker van onze Site wordt geplaatst.
4. U verleent ons en alle andere bedrijven binnen mijnTafel-groep een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwige, overdraagbaar, in sublicentie te geven, royaltyvrije, onvoorwaardelijke, wereldwijde licentie voor het gebruik, het kopiëren, de verspreiding en vrijgave aan derden van alle content die u aan ons verstrekt, met inbegrip van en niet beperkt tot content die u op het Forum plaatst.

7. REGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN ARTIKELEN
Met betrekking tot alle artikelen die u te koop of te geef aanbiedt via de Diensten:
1. U moet ervoor zorgen dat dergelijke artikelen in overeenstemming zijn met onze Regels . Let op dat u bepaalde categorieën van artikelen zoals beschreven in onze Regels niet mag aanbieden.
2. U dient de juridische en economische eigenaar van dergelijke artikelen te zijn en het recht hebben deze te verkopen;
3. De verkoop, weggave, gebruik of bezit van dergelijke artikelen mag geen inbreuk maken op de rechten van derden en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
4. Om een artikel aan te bieden dient u een artikelplaatsingsformulier in te vullen en alle informatie op te geven die wij nodig hebben voor alle artikelen die u te koop aanbiedt, wilt weggeven op de Site in overeenstemming met onze Regels .
5. Door een artikel aan te bieden verklaart en bevestigt u dat het artikel in overeenstemming is met alle aspecten van de productlijst die u instuurt, met inbegrip van de categorie waaronder u het artikel aanbiedt en een foto van het artikel, en dat de productlijst volledig is ingevuld. De voorwaarden van de productlijst die u indient zullen de voorwaarden vormen waaronder u het artikel te koop aanbiedt.
6. Wanneer u de productlijst indient zal het artikel beschouwd worden als een “Catalogusartikel”.
7. U kunt de voorwaarden waaronder u een Catalogusartikel te koop aanbiedt te allen tijde wijzigen, voordat u een contract bent aangegaan om het desbetreffende artikel te verkopen of weg te geven.
8. U kunt een Catalogusartikel te allen tijde van de Site verwijderen, voordat u een contract bent aangegaan om het desbetreffende artikel te verkopen of weg te geven.

8. KOPEN EN VERKOPEN
Als u een Catalogusartikel koopt of verkoopt kunt u:
1. Onze betalings- en verzenddiensten gebruiken. Zie alsjeblieft de onderdelen 9 tot en met 14 hieronder; Of
2. Over de voorwaarden met betrekking tot dergelijke transactie gezamenlijk besluiten direct met de andere partij betrokken bij de transactie. U bent dan volledig verantwoordelijk voor dergelijke transactie.

BETALINGS- EN VERZENDDIENSTEN
Onderdelen 9 tot en met 14 hieronder zijn alleen van toepassing wanneer u kiest voor onze betalings- en verzenddiensten.

9. COMMISSIE VOOR BETALINGS- EN VERZENDDIENSTEN
1. Wanneer u de betalings- en verzenddiensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat mijnTafel een vergoeding ontvangt volgens de tarieven en voorwaarden die in de Prijslijst aangegeven staan. mijnTafel kan de Prijslijst van tijd tot tijd wijzigen.

10. KOPEN VIA DE WEBSITE
Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:
1. Wanneer u op de betalingspagina op "Bevestigen" klikt, erkent en aanvaardt u dat u een contract aangaat met de verkoper om dat Catalogusartikel van haar te kopen.
2. Wanneer u een contract aangaat om een Catalogusartikel aan te kopen, garandeert u en staat ervoor in dat u wettelijk gerechtigd bent om een dergelijke transactie aan te gaan.
3. U kunt het contract met de verkoper alleen beëindigen voor zover dit wettelijk is toegestaan.
4. Wanneer u een contract met een verkoper aangaat, zal de betaling onmiddellijk van uw creditcard, betaalkaart, mijnTafel-saldo, iDeal of PayPal worden afgeschreven. Zie de paragraaf 'Betaling' hieronder voor meer informatie.

11. VERKOPEN VIA DE WEBSITE
Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:
1. Een Catalogusartikel dat te koop wordt aangeboden, is een aanbod van een dergelijk artikel door de verkoper, dat door een koper kan worden aanvaard. Zie de paragraaf 'Kopen via de Website' hierboven voor meer informatie.
2. Zodra een gebruiker op de betalingspagina op "Bevestigen" klikt, erkent en aanvaardt u dat u een contract aangaat met de koper om dat Catalogusartikel aan haar te verkopen.
3. Alvorens een contract aan te gaan met een koper onder paragraaf 11.2 hierboven, kunt u biedingen voor een Catalogusartikel van andere Sitegebruikers in overweging nemen.
4. U kunt het contract met de koper alleen beëindigen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

12. BETALINGSDIENSTEN
Wanneer u gebruik maakt van onze betalingsdiensten:
1.Kopers dienen verkopers te betalen voor Catalogusartikelen met creditcard, betaalkaart, mijnTafel-saldo, iDeal of PayPal via de betalingsdiensten op de Site
2. Betalingen moeten worden verricht in de valuta die is aangegeven op de Site en alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en andere van toepassing zijnde belastingen, maar exclusief verzendkosten en verzekering.
3. Kopers zijn verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten, met inbegrip van eventuele verzekeringskosten.
4. Betalingen voor Catalogusartikelen worden vooraf gedaan. Het bedrag zal op de creditcard, betaalkaart, mijnTafel-saldo, iDeal of PayPal van de koper in rekening worden gebracht wanneer de koper en verkoper een contract aangaan voor de aankoop van een artikel onder paragraaf 10. Wij zullen het bedrag niet op de rekening van de verkoper bijschrijven totdat de koper het artikel heeft aanvaard of wordt geacht dit aanvaard te hebben. Zie hiervoor de paragraaf ‘Aanvaarding’ hieronder voor meer informatie.
5. Wij gebruiken een externe dienstverlener om uw betaling te verwerken en de gegevens van uw creditcard op te slaan. Bij het gebruik van onze betalingsdiensten dient u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van betalingsdienstaanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van een dergelijke derde. U bent volledig verantwoordelijk voor de overdracht van gegevens in verband met uw creditcard of iDeal en wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit voor zover wettelijk is toegestaan.
6. De kosten van onze betalingsdienst zijn beschikbaar in de Prijslijst en worden betaald door de koper.
7. Het geld dat de verkopers hebben verdiend met het verkopen van artikelen op mijnTafel zal worden bewaard in een elektronische portemonnee. Het geld kan op elke gewenst moment door de verkoper naar zijn persoonlijke bankrekening worden overgeschreven.

13. VERZENDDIENSTEN
Wanneer u gebruikt maakt van de aanbevolen verzenddiensten:
1. U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de aanbevolen verzenddienst van PostNL om artikelen naar een koper te verzenden wanneer u een Catalogusartikel aanbiedt op de Site.
2. De kosten van de verzenddienst worden aangegeven in de Prijslijst en worden betaald door de koper van een Catalogusartikel.
3. Omwille van de veiligheid wordt u dringend geadviseerd om gebruik te maken van verzekerde verzendingen met tracking.
4. Nadat u een contract met een koper voor de aankoop van een van uw Catalogusartikelen bent aangegaan, sturen wij u een bevestiging van deze aankoop. mijnTafel of de verkoper dient het Catalogusartikel dat u verkocht heeft te verzenden via PostNL en de streepjescode van het pakket op onze Site in te voeren.
5. Indien u verzuimt om het artikel binnen zes dagen na ontvangst van de verzendgegevens aan de koper te verzenden, zullen wij gerechtigd zijn om de aankoopprijs terug te storten op de rekening van de verkoper.
6. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor verzonden pakjes, pakketten en artikelen die door de verzenddienst verloren of vernietigd worden door niet in acht nemen van de beperkingen van de verzendaanbieder die gelden voor de te verzenden artikelen. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich voorafgaand aan het verzenden van de artikelen zich van deze beperkingen op de hoogte te stellen.

14. AANVAARDING
Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:
1. Om kopers te beschermen zullen wij de aankoopprijs voor een artikel niet langer aanhouden dan twee dagen na de datum dat het artikel is afgeleverd of afgeleverd zou moeten zijn.
2. Indien de verkoper verzuimt om binnen zes dagen na ontvangst van de verzendgegevens een artikel naar een koper te verzenden, zullen wij gerechtigd zijn om de aankoopprijs terug te storten op de rekening van de koper. De terugbetaling van de aankoopprijs is de enige herstelmogelijkheid van de koper met betrekking tot zijn contract met de verkoper.
3. Indien een koper een artikel ontvangt dat in materiële zin niet overeenkomt met de omschrijving op de Site, dient de koper ons hiervan op de hoogte te stellen binnen twee dagen na ontvangst door middel van het contactformulier.
4. Indien een koper geen artikel heeft ontvangen dat zij van de koper heeft gekocht, dient de koper ons hiervan op de hoogte te stellen door middel van het contactformulier.
5. Indien een koper geen contact met ons opneemt binnen twee dagen na ontvangst van een artikel onder paragraaf 14.3 en 14.4 hierboven, wordt de koper geacht het artikel te hebben aanvaard. Bij aanvaarding van een artikel zullen wij de aankoopprijs overmaken naar de rekening van de verkoper.
6. Indien de koper contact met ons opneemt onder paragraaf 14.3 of 14.4 hierboven, zullen wij de aankoopprijs aanhouden, totdat we wederzijds overeengekomen instructies van de koper en verkoper ontvangen met betrekking tot naar wiens rekening de bedragen overgemaakt dienen te worden.

ALGEMEEN

15. VERWIJDERING, WAARSCHUWINGEN, BLOKKERING, OPSCHORTING EN BEËINDIGING
Wij mogen, ter onzer keuze, waarschuwingen afgeven, uw toegang tot deze Site en/of Diensten (of enige onderdeel hiervan) opschorten, blokkeren of beëindigen of geüploade content verwijderen, met inbegrip van en zonder enige beperking elke Catalogusartikel indien:
1. u deze Voorwaarden schendt of wij vermoeden dat u deze Voorwaarden schendt;
2. u handelt op een wijze die volgens ons schadelijk is voor onze reputatie;
3. u de Site of de Diensten op een wijze gebruikt die wij als frauduleus beschouwen.

16. TOEGANG TOT DEZE SITE EN HAAR DIENSTEN EN CONTENT
1. Wij garanderen niet dat deze Site of hierop vermelde Diensten of content altijd of ononderbroken beschikbaar zullen zijn.
2. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of enige onderdelen van deze Site of Diensten of vermelde content te verbeteren, wijzigen, veranderen, op te schorten of definitief stop te zetten en om toegang hiertoe te beperken of te verbieden.

17. VIRUSSEN
1. Wij garanderen niet dat deze Site beveiligd tegen of vrij van programmeerfouten of virussen zal zijn.
2. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang tot deze Site te verkrijgen. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.
3. U mag deze Site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logicabommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren.
4. U mag geen pogingen te ondernemen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot deze Site, de server waar deze Site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is aan deze Site.
5. U mag deze Site niet aanvallen via een “denial-of-service aanval” of een verspreide “denial-of-service aanval”.
6. Bij schending van deze paragraaf zou u een strafbaar feit begaan ingevolge de Computer Misuse Act 1990 [Artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht en artikel 144a van het Wetboek van Strafrecht BES].
7. Wij zullen elke overtreding aangeven bij de desbetreffende rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen prijs te geven. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht op het gebruik van deze Site onmiddellijk worden beëindigd.

18. AANSPRAKELIJKHEID
1. Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit voor:
1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
2. fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;
3. elk ander type van aansprakelijkheid dat niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt. Wees u ervan bewust dat sommige rechtsgebieden geen vrijwaringsverklaringen van garanties of uitsluitingen van schade toestaan, waardoor dergelijke vrijwaringsverklaringen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
2. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet, dat deze Site, enige vermelde content en de Diensten:
1. accuraat, volledig, up-to-date of geschikt voor elk doeleinde zijn; of
2. vrij van fouten of verzuim zijn.
3. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle bepalingen, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op deze Site en de hierop aanwezige content en Diensten, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet.
4. Wij bieden een online voorziening om individuen voor de aankoop, verkoop en weggave van artikelen en hen privé met mijnTafel over de producten te laten communiceren. Kopers, verkopers en partijen zijn bij een weggave volledig verantwoordelijk voor transacties die via de Site worden aangegaan .
5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalatigheid van gebruikers van de Site of Diensten, of content die door de gebruikers wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
1. de beschrijvingen of foto's van artikelen, met inbegrip van hun nauwkeurigheid en volledigheid;
2. de kwaliteit, wettigheid of veiligheid van de artikelen;
3. het eigendomsrecht van de verkoper, ruiler, of schenker op het artikel;
4. het recht van verkopers of kopers om een verkooptransactie aan te gaan of de rechten van de partijen bij een ruil of weggave om een dergelijke transactie aan te gaan.
6. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven voor claims van derden die voortvloeien uit of verbonden zijn aan uw gebruik of misbruik van de Site of Diensten; of elk gebruik dat in strijd met deze Voorwaarden is.
7. Met betrekking tot enig geschil dat u zou kunnen hebben met een andere gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord:
1. af te zien van elke claim die u tegen ons zou kunnen hebben in verband met een dergelijk geschil; en
2. ons te vrijwaren voor elk verlies of aansprakelijkheid waar wij aan worden blootgesteld als gevolg van enige tegen ons ingestelde claim door een dergelijke gebruiker en alle andere derden als gevolg van een dergelijk geschil.
8. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 18.1, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, verspreide “denial-of-service aanval” of ander technologisch schadelijk materiaal die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander intellectueelrechtelijk beschermd materiaal kan infecteren ten gevolge van uw gebruik van onze Site of Diensten of van het downloaden van de hierop vermelde content of op een website waarnaar is gelinkt.
9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele externe dienstverleners die u in uw account heeft opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke dienstverlener.
10. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 18.1, accepteren MTFF B.V., haar dochterondernemingen en de aan haar gelieerde ondernemingen geen aansprakelijkheid jegens u, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voor: (a) winst-, verkoop-, zaken-, of omzetderving; (b) onderbreking van commerciële bedrijvigheid; (c) verlies van verwachte besparingen; verlies van een zakelijke belang, goodwill of reputatie; of (d) enige directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, (e) of enige andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit door welke oorzaak dan ook door uw gebruik van de Diensten en onze Site.
11. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 18.1, beperken wij onze aansprakelijkheid krachtens deze Overeenkomst, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid voortkomt uit contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, tot een maximum van:
1. de betaalde of te betalen aankoopprijs voor het desbetreffende artikel in verband met een claim ontstaan in verband met een transactie op deze Site; en
2. € 100 met betrekking tot enige andere claim.

19. LINKS NAAR DERDEN EN BRONNEN OP DEZE SITE
1. Waar deze Site naar andere sites en middelen linkt die aangeboden worden door derden, worden deze links louter te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over de content van dergelijke sites of bronnen.
2. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de content van websites waarnaar wordt gelinkt op onze Site. Dergelijke links dienen niet te worden gezien als onze goedkeuring van de websites waarnaar wordt gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke website.

20. PROMOTIES
1. Van tijd tot tijd kunnen wij promoties, wedstrijden, spellen of prijstrekkingen op de Site plaatsen en hierop van toepassing zijnde speciale voorwaarden.
2. In het geval deze speciale voorwaarden in strijd zijn met deze Voorwaarden, gelden de speciale voorwaarden.

21. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT
1. Wij zijn niet in overtreding van deze Voorwaarden, noch aansprakelijk voor vertragingen in of nalaten van de uitvoering van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst indien een dergelijke vertraging of nalaten het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten onze macht. Onder dergelijke omstandigheden zijn wij gerechtigd om een redelijke uitsteltermijn te stellen voor het nakomen van dergelijke verplichtingen.

22. SCHEIDBAARHEID
1. In het geval dat alle of een deel van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden beoordeeld, zullen dergelijke voorwaarden met betrekking hiertoe worden gescheiden van de overige voorwaarden welke zullen blijven gelden en uitvoerbaar zijn voor zover wettelijk toegestaan.

23. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
1. Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, garanties, toezeggingen, verklaringen en afspraken tussen u en ons, zowel geschreven als mondeling, met betrekking tot de inhoud.
2. U en wij gaan ermee akkoord dat bij het aangaan van deze Voorwaarden wij niet zijn uitgegaan van verklaringen, vertegenwoordiging, voorstellingen, garanties of toezeggingen (hetzij uit onschuld dan wel onachtzaamheid) die niet zijn opgenomen in deze Voorwaarden of documenten waar hierin naar wordt verwezen. Noch u, noch kunnen aanspraak maken op een claim voor een onschuldige dan wel onachtzame verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op een verklaring in deze voorwaarden of een document waar hierin naar verwezen wordt.

24. TOEPASSELIJK RECHT
1. Houdt u er rekening mee dat het Nederlands recht van toepassing is op deze Voorwaarden, hun onderwerp en formulering, en alle claims, geschillen of kwesties die hieruit voortvloeien of ermee verband houden.
2. Indien er een geschil zou ontstaan tussen u en mijnTafel, raden wij u sterk aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden. U en mijnTafel komen beide overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.
"Niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken" houdt in dat indien u een claim zou kunnen indienen tegen ons, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, een aanvaardbare rechtbank een in Nederland gevestigde rechtbank zou zijn, maar u zou er ook voor kunnen kiezen om de claim in te stellen bij de rechtbank van een ander land. Het Nederlands recht zal nog steeds in alle gevallen van toepassing blijven.

25. HANDELSMERKEN
1. mijnTafel is een geregistreerd Gemeenschapsmerk van MTFF B.V., een onderneming van de mijnTafel-groep.
2. Elk ander merk dat op de Site weergegeven wordt is niet ons eigendom of dat van onze groepsmaatschappijen. Elk gebruik van dergelijke merken levert mogelijk een inbreuk op de rechten van de eigenaar van deze merken op.

26. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN
1. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door een gewijzigde versie op deze pagina te plaatsen onder de volgende omstandigheden:
1. in verband met wijzigingen of verwachte wijzigingen in relevante wet- en regelgeving;
2. in verband met een uitspraak van een rechtbank, toezichthouder of een soortgelijk orgaan, dat bevoegdheid heeft ten aanzien van de Club;
3. om deze voorwaarden billijker of helderder te maken;
4. in verband met veranderingen en ontwikkelingen in de manier waarop ons bedrijf opereert;
5. om vergissingen recht te zetten die wij op een later tijdstip zouden kunnen ontdekken; of
6. in verband met wijzigingen in de marktomstandigheden of standaardpraktijken van de bedrijfssector.
2. Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren, aangezien uw voortgezet gebruik van deze Site, nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, zal inhouden dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan dergelijke wijzigingen.
3. Iedere door u voorgestelde wijziging van deze Voorwaarden dient schriftelijk aan ons te worden meegedeeld en moet worden goedgekeurd door een vertegenwoordiger van mijnTafel die daartoe gemachtigd is.

27. CONTACT
U kunt hier contact opnemen met mijnTafel: Neem contact op