mijnTafel: De beste plek om je spullen online & offline te (ver)kopen Reserveer

Informatie

Privacybeleid

Datum van laatste herziening: 6 mei 2017

INLEIDING
MTFF B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend aan De Molen 15, 3994 DA te Houten, Nederland, en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59991577 (gebruikmakende van naam ‘’mijnTafel’’) hecht waarde aan de bescherming van de privacy en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Wij willen graag uitleggen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website en mobiele toepassingen (tezamen: de “Site”).
Door onze Site te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten accepteert u en stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zoals aangeven in dit Privacybeleid. Houdt er ook rekening mee op het gebruik van deze Site de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn die op de Site vermeld staan.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN (OVERDRACHT VAN GEGEVENS)
Hoewel we internationaal opereren, is MTFF BV een bedrijf onder Nederlands recht. De servers die deze Site hosten zijn gevestigd in Duitsland. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt zullen door MTFF B.V. worden verwerkt binnen Europa. Indien wij persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, zullen we ervoor zorgen dat we maatregelen hebben genomen die een afdoende beschermingsniveau bieden, zoals vereist door de Data Protection Act 1998 [Wet Bescherming Persoonsgegevens].

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN
In het algemeen kunt u onze Site bezoeken zonder aan te geven wie u bent of enige persoonlijke gegevens openbaar te maken. Normaal gesproken zullen we alleen persoonlijke gegevens verzamelen indien u deze vrijwillig verstrekt voor doeleinden zoals registratie voor het gebruik van bepaalde diensten, het invullen van enquêtes, het verzenden van sollicitaties, aankopen van producten of diensten, of verzoeken om gegevens of diensten. Dit omvat alle gegevens die u verstrekt door middel van de diensten van derden.

TOEGANGSRECHT
De Data Protection Act 1999 [Wet Bescherming Persoonsgegevens] geeft u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice door het invullen van het contact formulier. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen door het contact formulier te gebruiken, met de woorden “WERK MIJN GEGEVENS BIJ” in de onderwerpregel. Wees u ervan bewust dat mijnTafel om uw veiligheid en privacy te beschermen redelijkerwijze stappen kan nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens wijzigingen aan te brengen in uw persoonlijke gegevens dan wel aan een verzoek te voldoen om toegang tot die gegevens.

HOE WE DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN GEBRUIKEN
mijnTafel gebruikt gegevens over u (contact- en persoonlijke gegevens, gebruiksgeschiedenis, enz.) die we van u verzamelen via de Site om u te voorzien van de diensten van onze Site en deze te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken de persoonlijke gegevens over u die u aan ons verstrekt voor interne doeleinden zoals antwoorden op verzoeken om gegevens of materialen, het u toezenden van nieuwsbrieven, contact opnemen met u, het beoordelen van een sollicitatie op een functie bij mijnTafel of gerelateerde entiteiten, het verwerken en voltooien van bestellingen, het verwerken van uw betalingen, het beheer van uw account, het onderhouden en ontwikkelen van onze zakelijk relatie met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt en u voorzien van de administratieve correspondentie met betrekking tot uw account. Ook gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, persberichten of informatie met betrekking tot producten, aanbiedingen of programma's die voor u van belang kunnen zijn. Zie hiervoor de paragraaf over aan- en afmelding voor meer informatie.

LOCATIEGEGEVENS
Als u locatiegegevens zoals uw adres verstrekt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om andere gebruikers te vertellen hoe ver zij zich van u af bevinden. Bijvoorbeeld om een koper te vertellen hoe ver hij zich van een verkoper bevindt. Wij zullen uw locatiegegevens niet voor enig ander doeleinde gebruiken en wij zullen niet de exacte locatie openbaar maken, alleen een benadering ervan. U kunt zich op elk moment afmelden voor het gebruik van uw locatie, door naar “Mijn Instellingen” te gaan, het onderdeel “Privacyinstellingen” te vinden en uw toestemmingen voor het onderdeel “In de buurt” te wijzigen. Als u onze app gebruikt op een mobiel apparaat, kunnen wij uw locatie voor dezelfde doeleinden gebruiken, maar alleen indien u vooraf instemt met deze service.

MET WIE DELEN WIJ GEGEVENS?
mijnTafel zal geen persoonlijke gegevens vrijgegeven aan derden, behalve zoals staat aangegeven in dit Privacybeleid of indien u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke vrijgave. Wij kunnen de persoonlijke gegevens over u die u aan ons verstrekt delen met vertrouwde bedrijven die wij hebben ingehuurd om diensten aan ons te verlenen, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, het verwerken van bestellingen die u kunt doen, of het verzamelen en verwerken van gegevens namens ons. Deze bedrijven – onze leveranciers – zijn contractueel gebonden de persoonlijke gegevens die wij met hen delen alleen te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten waarvoor wij hen hebben ingehuurd en om de juiste beveiligingsprocedures toe te passen om dergelijke gegevens te beschermen.
Indien u toestaat dat diensten van derden rechtstreeks in uw account worden geïntegreerd, gaat u ermee akkoord dat wij uw accountgegevens doorgeven aan de aanbieders van dergelijke diensten die u heeft aangevraagd. mijnTafel heeft geen enkele zeggenschap over dergelijke dienstverleners, welke uw gegevens zelfstandig verwerken volgens hun eigen privacybeleid.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen, indien wij hiertoe verplicht zijn om een van toepassing zijnde wet of rechterlijk bevel na te leven, of indien het redelijk is om dit te doen, om onze Gebruiksvoorwaarden toe te passen of hulp te bieden bij een rechtsonderzoek (bijvoorbeeld in verband met vermoede fraude of inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten van derden).

DE NIET-PERSOONLIJKE AFGELEIDE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Wij kunnen ook demografische- en voorkeursgegevens, enquêteantwoorden en andere persoonlijke gegevens die u verstrekt verzamelen en groeperen in een afgeleide, anonieme vorm ter vrijgave aan bestaande of potentiële zakelijke partners, gelieerde ondernemingen, sponsoren of ander derden. Wees u er evenwel van bewust dat deze afgeleide gegevens op geen enkele manier tot u als individu of andere bezoekers van de Site zijn te herleiden.
Wij kunnen algemene, niet persoonlijke, statistische gegevens over het gebruik van de Site verzamelen, zoals hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op de Site bezoeken, hoe lang zij op die pagina blijven en op welke links zij eventueel klikken. Wij verzamelen deze gegevens door het gebruik van "cookies" en andere trackingtechnologieën. Zie voor meer informatie over hoe wij en andere derden cookies gebruiken, onze Cookies Policy.
Wij verzamelen deze gegevens om te bepalen welke delen van de Site het populairst zijn en ter verbetering van de Site voor bezoekers. Net als bij andere afgeleide gegevens, kunnen wij deze gegevens doorgeven aan onze bestaande of potentiële zakenpartners, gelieerde ondernemingen, sponsoren of andere derden, maar deze afgeleide gegevens kunnen op geen enkele manier tot u als individu of andere bezoekers van de Site worden herleid.

AAN- EN AFMELDEN
Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt via de Registratiepagina op deze Site en de reserveerpagina van mijnTafel (Franchise BV), stemt u in met het ontvangen van aanvullende informatie van mijnTafel. Indien u besluit dat u geen informatie zoals promotie en marketingberichten meer wilt ontvangen, dan heeft u de keuze om u voor deze berichten af te melden. mijnTafel zal geen informatie van derden en/of partners toezenden, tenzij u daartoe specifiek toestemming geeft.

LINKS NAAR ANDERE SITES EN SITE-ACCOUNTS
Voor uw gemak, kan deze Site van tijd tot tijd links naar sites van derden bevatten, die anders omgaan met gegevens dan wij. Bezoekers dienen het privacybeleid van de andere sites te raadplegen, aangezien wij geen zeggenschap hebben over de gegevens die aan deze derden worden verstrekt, of door hen worden verzameld.
Site-Accounts zijn pagina's op bepaalde websites die worden beheerd door andere bedrijven (bijvoorbeeld, de mijnTafel-pagina op Facebook), waar mijnTafel-content wordt aangeboden. De Gebruiksvoorwaarden, dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde regels die op deze Site worden gepubliceerd zijn bindend voor en van toepassing op de gebruikers en bezoekers van de Site-Accounts. Gebruikers en bezoekers dienen de Terms and Conditions en het privacybeleid van deze websites, waar mijnTafel geen zeggenschap over heeft, zorgvuldig te lezen. mijnTafel heeft Site-Accounts op de volgende websites: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube en andere sociale netwerken.

VEILIGHEID VAN GEGEVENS
mijnTafel maakt gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals gangbaar in de bedrijfssector ter bescherming van gegevens over u en die door u zijn verstrekt. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die mijnTafel toepast, dient u zich ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om absolute veiligheid te garanderen met betrekking tot gegevens die via het internet worden verzonden.

VRIJGAVE VAN GEGEVENS
mijnTafel zal voor zover mogelijk uw persoonlijke gegevens controleren en, tenzij anders is aangegeven in dit Privacybeleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet vrijgeven aan derden. Hoewel wij het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens nastreven, behouden wij ons het recht voor om indien vereist door wet- of regelgeving dergelijke gegevens vrij te geven zonder eerst uw toestemming te verkrijgen.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
De Site en de diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Hierdoor kan het voor mijnTafel noodzakelijk zijn om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. mijnTafel behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen door deze pagina bij te werken.
Wij verzoeken u om het Privacybeleid regelmatig door te lezen, in het bijzonder voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Indien u de Site blijft gebruiken na een wijziging van dit Privacybeleid, zal dit worden aangemerkt als uw acceptatie van het gewijzigde Privacybeleid.

CONTACT
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u ons bereiken door het contact formulier te gebruiken.